Fork me on GitHub

Windows

Ubuntu

openSUSE

Fedora

Chakra

Debian

Mageia

Arch Linux

Gentoo

Linux AppImage

FreeBSD

Mac OS X

OS/2

Haiku

ߓߊߛߎ߲߫ ߘߏߞߊ߲

Windows

Windows installer and portable version can be downloaded by clicking on links below

Windows Installer x86 | Windows Installer x64 | Portable Edition

Debian

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   sudo apt-get install qupzilla
       

Ubuntu

Ubuntu (and other Ubuntu-based linux distros) users can install QupZilla by running these commands

   sudo apt-get install qupzilla
       

Gentoo

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   emerge --ask qupzilla
       

Arch Linux

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   pacman -S qupzilla
       

Chakra

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   pacman -S qupzilla
       

openSUSE

(.rpm) ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

Fedora

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   yum install qupzilla
       

Mageia

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   urpmi qupzilla
       

FreeBSD

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߥߊߟߌ ߘߐ߫

   ports: cd /usr/ports/www/qupzilla/ && make install clean
   package: pkg install qupzilla
       

Mac OS X

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߢߍ߫ Mac OS X ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

Mac OS X image (.dmg)
  sha256: 10cf3b80535e41fbd48824db14fb60ce0be3b6585d431e3e2825ba9477f1d4cc       
   Homebrew: brew cask install qupzilla
       

OS/2

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߢߍ߫ OS/2 ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

OS/2 package
  sha256: 467f6b10c2876fc72f8dfa9c9345423b55955763d9d0156c52c9fc6229fef116       

Haiku

ߞߎߖ߭ߌߟߊ ߢߍ߫ Haiku ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

Haiku package (on depot.haiku-os.org)

Linux AppImage

AppImage ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ߠߌ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߟߊ߬ ߛߘߌߜߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬

QupZilla AppImage (64bit)
  sha256: 2a47d27f32b86f69fc50d2e79f144083429e9440f6cd041f9b486dc1cb0d4589       

ߓߊߛߎ߲߫ ߘߏߞߊ߲

ߌ ߘߌ߫ ߘߏߞߊ߲ ߓߊߛߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߟߊߣߍ߲ ߛߘߌ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߐ߫ (ߣߴߌ ߓߘߊ߫ ߖ߭ߌߕ ߡߊߞߍ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬)

   git clone git://github.com/QupZilla/qupzilla.git
      

ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߘߐߜߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߬ߛߘߌ ߘߌ߫

ߘߏߞߊ߲ ߘߐߜߍ߫ ߖߤߌߓ ߟߊ߫ github.com ߞߊ߬ߣߌ߲߬ | ߛߋ߲߬ߠߊ߬ ߕߎߡߊߘߐ ߟߊߖߌ߰